Delta Kargo Bilgi Hattı
Anasayfa Depolama Gümrükleme Hava Kargo Deniz Kargo Hakkımızda Faydalı Bilgiler İletişim
Türkçe English
INCOTERMS
EX-WORKS All freight arrangements are made by the buyer.
FREE CARRIER The Seller Delivers his goods to the buyer'scarrier.
FOR / FOT (Free on Rail / Free on Truck)
The seller pays for the delivery.
FOB - AIRPORT The seller delivers his goods to the air carrier.
F A S (Free alongside ship)
The seller delivers his goods along- side on the quay.
F O B (Free on board)
The seller places his goods on board the ship at the port of departure.
C & F (Cost and freight)
The cost of goods plus freight cost from the origin point to the port of unloading.
C I F (Cost Insurance & Freight)
The same as C & F except seller also provides marine insurance.
EX-SHIP The seller pays all freight costs from the origin point to on board ship and transportation to the port of unloading.
EX-QUAY The seller makes the goods available to the buyer on the quay (or wharf)
at the destination port.
DDP (Delivered duty paid)
All costs are to be paid by the seller to the buyer's premises, including payment of duty.
DELIVERED AT
FRONTIER
The seller makes his goods available at the frontier - but before the customer's border at the country named.
1. EX WORKS / TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM
'Ex works' satıcının malları işletmesinde (fabrika,depo vs.) alıcı emrine hazır tutmakla teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı,aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da malların ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.
Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.

2. FREE CARRIER (FCA) / TAŞIYICIYA TESLİM
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı tarafından belirlenen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.
Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme yapılabilmesi için satıcının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve havayolu taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.

3. FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) / GEMİ DOĞRULTUSUNDA MASRAFSIZ
'Gemi Doğrultusunda Masrafsız' terimi, belirtilen yükleme limanında, mallar gemi doğrultusuna yerleştirildikleri zaman,satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu durum, bu andan itibaren artık, alıcının, mallara ilişkin bütün masrafları, ziya ve hasar risklerini üstlendiğini ifade eder.FAS terimi için malların satıcı tarafından gümrüklenmesini gerektirir.
Bu durum,ihracat için gerekli gümrükleme işlemlerini alıcının yerine getirmesini öngören önceki Incoterms versiyonlarının aksidir.Fakat, taraflar malların ihracat için alıcı tarafından gümrüklenmesini isterlerse, bu durum satım sözleşmesine eklenecek açık ifadelerle belirtilmelidir.
Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılabilir.

4. FREE ON BOARD (FOB) / GEMİ BORDASINDA TESLİM
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik ve hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-of veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi) FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.

5. COST AND FREIGHT (CFR) / MAL BEDELİ VEYA NAVLUN
Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde görülebilecek bir artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.
CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

6. COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF) / MAL BEDELİ, SİGORTA VE NAVLUN
Bu terim ile satıcı CFR' deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta pirimini öder. Alıcı bu terim ile satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu bilmelidir.Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.

7. CARRIAGE PAID TO (CPT) / TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren satıcıdan alıcıya geçer.

8. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) / TAŞIMA ÜCRETİ VE SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
Bu terim ile satıcı CPT' deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların taşınması sırasında yitik ve ya hasar rizikosuna karşı kargo sigortası temin etmek durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta pirimini öder.

9. DELIVERED AT FRONTIER (DAF) / SINIRDA TESLİM
Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.
Sınır terimi,ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir. Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.

10. DELIVERED EX SHIP (DES) / GEMİDE TESLİM
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim sadece deniz veya iç su taşımacılığı için kullanılabilir

11.DELIVERED EX QUAY (Duty Paid ) (DEQ) / RIHTIMDA TESLİM
(varış limanı .....olarak belirtilmek suretiyle)'Rıhtımda teslim' terimi satıcının, belirlenen varış limanındaki rıhtımda (iskelede), ithalat için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmemiş olarak alıcının tasarrufuna bırakmakla malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen satış varış limanına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve masrafları üstlenmelidir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla ilgili tüm işlemlerin,vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü alıcının üstlenmesini öngörür.
Bu durum,ithalat için gerekli gümrükleme işlemlerini satıcının yerine getirmesini öngören önceki INCOTERM versiyonlarının aksidir.
Fakat taraflar malların ithalinde ödenen masrafları kısmen veya tamamen satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, bu durum satış sözleşmesine bu amaçla eklenecek açık bir ifade ile aydınlığa kavuşturulmalıdır.
Bu terim sadece mallar deniz yolu veya iç su veya çok vasıtalı taşıma ile varma limanında gemiden rıhtıma boşaltılmakla teslim edilecekse kullanılabilir. Bununla beraber taraflar malların rıhtımdan limanın içinde veya dışında başka bir yere aktarılmasına ilişkin hasar ve masrafları satıcının yükümlülükleri arasına katmak isterlerse, DDU veya DDP terimleri kullanılmalıdır.

12.DELIVERED DUTY UNPAID (DDU) / GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEMİŞ OLARAK TESLİM
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).
Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve rizikoları üstlenmek durumundadır.
Eğer taraflar satıcının gümrük formalitelerini yerine getirip bundan doğabilecek gider ve rizikoları üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.
Eğer taraflar satıcının yükümlülüklerine malların ithali için gerekli bazı giderleri eklemek istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler. Bu terim taşıma şeklinden bağımsız olarak kullanılabilir.

13. DELIVERED DUTY PAID (DDP) /GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa, DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.
Copyright © 2009 Delta Kargo Web Tasarım